Politika ISŘ

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát ČSN EN ISO 18001:2008

Management společnosti stanovil a vyhlásil politiku jakosti, environmentální politiku a politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako integrovanou politiku řízení společnosti, která je závazkem společnosti nadále nabízet svým zákazníkům stále lepší kvalitu služeb v oblasti nakládání s odpady a minimalizování dopadů činností firmy na životní prostředí současně s trvalým zlepšováním bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Důležité a rozhodující úkoly vedoucí ke splnění všech činností a závazků společnosti jsou promítány do cílů společnosti. Jejich přezkoumávání a vyhodnocování slouží k neustálému zlepšování, odstraňování nedostatků a vad. Uplatňování politiky a plnění cílů společnosti jsou nástrojem k posilování uvědomění všech zaměstnanců.

Proto se snažíme identifikovat s touto politikou naší společnosti.

1. Hlavním smyslem úsilí celého kolektivu pracovníků je spokojený zákazník. Vedení společnosti klade důraz na partnerské vztahy s dodavateli.
2. Jakost chápeme nejen jako kvalitu celého systému managementu jakosti a všech procesů, ale i kvalitu ochrany životního prostředí a kvalitu pracovního prostředí s minimální možnou mírou rizika.
3. Jakost pro nás znamená zejména rozvoj stávajících služeb, udržení pozice a získání nových zákazníků.
4. Do integrovaného systému řízení a zvyšování jakosti jsou zahrnuti nejen dodavatelé, od kterých vyžadujeme prokázání kvality výrobků a služeb, ale i zainteresované složky, se kterými komunikujeme s cílem plnit požadavky a získat náměty pro zlepšení.
5. Rozhodující úlohu v uplatňování integrovaného systému řízení zaujímá vedení společnosti svojí podporou zejména při zlepšování procesů a činností společnosti, rozvoji technologií, investic, při zkvalitňování životního a pracovního prostředí a při trvalém zlepšování svého environmentálního profilu.
6. Při rozvoji společnosti pamatujeme na environmentální potřeby současných a budoucích generací, což dokládáme svým preventivním přístupem a prevencí znečišťování.
7. Používáním a provozováním bezpečných strojů a zařízení chráníme zdraví zaměstnanců. Vyhledáváním, hodnocením a snižováním rizik předcházíme pracovním úrazům.
8. Zajištění potřebné kvalifikace a vzdělání zaměstnanců je jedním z nástrojů ke splnění závazků společnosti.
9. Při své činnosti uplatňujeme požadavky právních a jiných závazných předpisů.
10. Tato Politika je vhodně sdělována zaměstnancům společnosti, veřejnosti a dalším osobám. Vedením společnosti je přezkoumávána a doplňována podle aktuálních potřeb.

Ing. Josef Kašný
Manažer ISŘ

Miroslav Holý
Jednatel společnosti

EKOR

Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.

Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

Hlavní menu